Noticias

Lexian Xia
lexian xia(Microbiología, Central South University, China). Postdoct.PUBLICACIONES SELECCIONADAS
Enhancement of Bioleaching Efficiency by Bacterial Adaptation with Chalcopyrite and its Mechanism. Hydrometallurgy.92:95-101.
Lexian Xia, Xinxing Liu, Jia Zeng, Chu Yin, Jian Gao, Jianshe Liu, and Guanzhou Qiu.2008.
Comparison of three induced mutation methods for Acidiothiobacillus caldus in processing sphalerite. Minerals Engineering 20(14): 1323-1326.
Lexian Xia, Jia Zeng, Jianlan Ding, Yi Yang, Bo Zhang, Jianshe Liu, and Guanzhou Qiu. 2007.
CONTACTO
Teléfono : +56-63-234521
Fax : +56-63-234517
Correo Electrónico : lc.scec@aix